Teaterhögskolan i Malmö

På Teaterhögskolan i Malmö utbildar vi skådespelare och dramatiker på kandidatnivå. Efter det följer möjligheten att gå en masterutbildning i teater, samt en doktorandutbildning. Vi har även startat en utbildning i Teaterns teori och praktik tillsammans med Språk- och litteraturcentrum i Lund. Teaterhögskolan försöker profilera sig med en långsiktigt och konsekvent upplagd utbildning och genom nära samverkan mellan skolans olika ämnen. Skolan har nära kontakter med teatrar och andra teaterutbildningar i Sverige. Sedan länge bidrar även internationella kontakter till att forma skolans profil. Skolan har sina undervisningslokaler i centrala Malmö och förfogar även över en modernt utrustad teater för offentliga föreställningar.

Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst

Målet för utbildningen är kreativa och självständiga skådespelare, som i samarbete med andra kan svara mot konstnärliga krav i olika sceniska sammanhang. Utbildningen är treårig och berättigar för masterstudier efter genomgången examen. Av c:a tusen sökande varje år antas i regel tolv studenter. Förutom i huvudämnet, scenframställning, ges undervisning i tekniska ämnen som rörelse, röst och tal, sång, musik, samt i teori.

Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt författande

Dramatikerutbildningen vid Teaterhögskolan i Malmö har en tydlig metodisk inriktning som är tänkt att vara till hjälp vilken stil, genre eller estetisk riktning studentens skrivande av fiktiv text än utvecklas emot. Det viktigaste momentet består i att studenten lär sig att relatera sitt arbete med texten till scenisk handling och situation. Att lära sig detta är samtidigt att tillägna sig en undersökande hållning i skrivandet. Det är grunden för textens samverkan med skådespelarens arbete och medför, när man väl lärt sig det, en ökad frihet i skrivandet för scenen. Den student som söker till utbildningen i Malmö förutsätts vara införstådd med att utbildningen har denna metodiska inriktning, samt vara beredd att lägga ner den tid och det arbete som av erfarenhet krävs för att skaffa sig denna färdighet.
Utbildningen är treårig.

Teaterns teori och praktik

Teaterhögskolan i Malmö och Teatervetenskapen vid Språk- och litteraturcentrum har startat en helt ny utbildning med namnet Teaterns teori pch praktik i syfte att förnya svensk teaterforskning och teaterutbildning. Utbildningens huvudsakliga mål att förena ett vetenskapligt och teoretiskt studium av teater med konstnärliga och praktiska aspekter. Denna typ av utbildning finner man sedan en tid tillbaka i Tyskland, England, Nederländerna och USA. Där har den bidragit till en förnyelse av teaterns praktik och en fruktbar utvidgning av själva teaterbegreppet. På sikt syftar utbildningen till att skapa ett nytt kunskapsområde, där de traditionella utbildningarna i teatervetenskap och scenkonst gemensamt söker en förståelse för teaterns roll i samhället.
Utbildningen ges på grund och kandidatnivå.

Masterprogram i teater

Masterprogrammet i teater är en utbildning som erbjuder en fördjupning av tidigare studier och yrkesverksamhet inom området. Frågan som studenten under utbildningen skall försöka besvara är: Hur förverkligar jag mitt eget projekt tillsammans med andra?

Utbildningen har som mål att utveckla studenternas konstnärliga arbetsmetodik och hållning till det egna yrket. Studenten ska efter examen ha verktyg för att driva och utveckla konstnärliga processer och förverkliga sceniska projekt och på så vis vara med och utveckla en samtida scenkonst.

Studenterna arbetar tillsammans under ett läsår i tre studio-perioder med att lösa gestaltningsproblem för att på så sätt utveckla en konstnärlig metodik för att närma sig text, gestaltning och rum på nya sätt. Det innebär också att pröva hur studenterna kan samverka i skapandet av ett konstnärligt projekt, från idé och koncept till kommunikationen med en publik. Detta arbete handleds dels yrkesspecifikt för den individuella utvecklingen dels gruppvis för projektets utveckling. Varje studio avslutas med en föreställningsliknande redovisning. Master classes, föreläsningar och workshops med aktiva konstnärer ger sedan relief åt arbetet. Utbildningen är två-årig med möjlighet att ta en ettårig magister efter ett år.

Forskning och doktorandstudier

Teaterhögskolan i Malmö har två heltidsforskare, Kent Sjöström och Erik Rynell. Utöver detta har skolan en konstnärlig doktorandutbildning med två antagna doktorander, Christina Ouzounidis och Petra Hultberg.


Tillbaka

Uppdaterad: 2013-12-17

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00