Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kent Sjöström

Forskningspresentation

I min avhandling Skådespelaren i handling – strategier för tanke och kropp från 2007 ligger fokus på skådespelaren som subjekt i tanke och handling. Min nuvarande forskning berör även skådespelaren som objekt för andras blickar, samt de värderingar och ideologier som omger eller är inneboende i skådespelarens arbete. Denna ansats kan sammanfattas under rubriken gestaltningens ideologier och tar sin utgångspunkt i Brechts praktiskt baserade teorier om scenkonsten.

Min tidigare och nuvarande forskning presenterar jag regelbundet på teaterhögskolor och på seminarier, senast i Helsingfors, Göteborg, Shanghai och i Köpenhamn.

Jag är medlem av nätverken Performance Philosophy, och The Helsinki Platform, samt medverkar i Danmarks Scenekunstskoles, Köpenhamn, (The Danish National School  of Performing Arts) nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete. Sedan våren 2014 är jag ämnesföreträdare för konstnärlig forskning på Teaterhögskolan i Malmö och ämnesansvarig för utbildningen Teaterns teori och praktik vid Teaterhögskolan i Malmö.

Under rubriken gestaltningens ideologier arbetar jag med följande forskningsområden:

- Kroppen som ett ideologiskt fält och kroppsliga regimer. Inom ramen för det Finlandsbaserade forskarnätverket The Helsinki Platform presenterade jag i januari 2014 föredraget ”The Bodily Unease in Culture”, som efter Peer Review kommer att publiceras i den brittiska tidskriften Theatre, Dance and Performance Training.

- Berörd.

Under senare decennier har termen berörd intagit en central roll som kvalitetsmarkör inom teatern, hos kritiker, publik och scenkonstnärer. En ofta hörd ståndpunkt är att teatern tillmäts sitt värde genom att beröra. Detta förhållningssätt värdesätter en emotionell och kroppslig upplevelse och här finns i förlängningen en diskussion om teaterns terapeutiska verkan eller dess funktion som katharsis, kontra dess intellektuella eller kritiska hållning. Min diskussion rör inte bara teaterns mottagande eller dess effekt på åskådaren. Här finns också en anknytning till skådespelarens praktiska arbetsteknik och skådespelarens syn på hur hon brukar sina egna tankar, känslor och erfarenheter. Min undersökning gäller alltså vilka värden och arbetsmetoder som står på spel i en diskussion om vikten av att beröra och att bli berörd.
Under flera föredrag och samtal, bland annat på Folkteatern i Göteborg, har jag presenterat och diskuterat detta tema. Föredraget finns också som en artikel: ”Skakad och berörd”.

- Det ifrågasatta jaget. Frågan om jaguttryckets roll i skådespelarens arbete är central, speciellt i relation till en samtida diskussion som tagit flera olika riktningar: från terapeutiskt inriktade metoder inriktade på autenticitet, till ett ifrågasättande av jagets position och framhävandet av dess karaktär av konstruktion.

Hos Bertolt Brecht och Konstantin Stanislavskij finner man olika metodiska förhållningssätt till skådespelarens relation till det egna jaget. Min forskning undersöker denna motsättning så som man finner den exemplifierad i Brechts Historier om Herr Keuner och Stanislavskijs det magiska om. Motsättningen bär på ideologiska dimensioner och inbegriper också synen på identitet och scenisk representation.

- Offret.

Under denna rubrik undersöker jag synen på scenkonstnärens relation till offret och diskussionen om original, kopia och autenticitet med utgångspunkt i Roland Barthes, Walter Benjamin och Brecht. Jag diskuterar hur element av underkastelse och offervilja står i relation till olika scenkonstnärskap. Idag förs också en diskussion om reflektion, självständigt konstnärskap och den egna konstruktionen av yrkeskunnandet. Här finner man en ökad individualitet och en mer skeptisk hållning till traditioner. Min forskning undersöker berättelser om konstnärens offervilja i mästare-lärlingtraditionen och hur det brechtianska brottet mot denna tradition ser ut.

Under 2014–2016 samarbetar jag med Academy of Sciences, Czech Republic, med en serie workshops: ”Observe! Imitate? Be Yourself!”, samt ”The Ludic Stance”. Dessa workshops har genomförts i Prag, Malmö och Bremen.

Länkar till artiklar, konferensbidrag och workshops:
https://lu.academia.edu/KentSj%C3%B6str%C3%B6m

Kent Sjöström Research Presentation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SKÅDESPELAREN I HANDLING
– Strategier för tanke och kropp

I april 2007 disputerade Kent Sjöström på den första svenska doktorsavhandlingen om teater inom det konstnärliga forskningsområdet. Kent Sjöström har sedan mitten av 1980-talet varit verksam som lärare på Teaterhögskolan i Malmö. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det praktiska arbetet med skådespelarens fysiska handling. Kent Sjöström granskar metodiskt detta arbete och gör kopplingar till olika handlingsteorier, men också till olika skådespelartraditioner och till den egna akrobatikundervisningen. Avhandlingen ger en god inblick i skådespelares olika arbetstraditioner och i den moderna skådespelarutbildningen. Avhandlingen finns tillgänglig i bokform och kan köpas i bokhandlar eller beställas på nätet.

Redan i bokens titel framgår författarens huvudärende: den kroppsliga handlingen. Det är genom handlingen som skådespelaren gestaltar berättelsen. Han skriver inledningsvis: Den sceniska berättelsen är inte något som uttrycks genom samtal eller analytiska diskussioner. Den gestaltas i kroppsliga handlingar och förhållningssätt, men likväl går inget sceniskt arbete fritt från läsning, diskussioner och analys, alltså de samtal som oftast är startpunkten för arbetet.

Kent Sjöström behandlar i sin bok de tankemässiga och kroppsliga strategierna för att förkroppsliga denna kunskap: " Det är på golvet, som det heter, som det avgörs vilken typ av kunskap och tänkande som bidrar till gestaltningen och vad som förhindrar den."

I Skådespelaren i handling handlar det således inte om åskådaren, teaterbesökarens uppfattning och möte med aktören på scenen, utan om skådespelarens arbetssätt, om kunskap som omsätts till kroppslighet. Framställningen illustreras och förtydligas av ett antal fotografier.

Skådespelaren i handling vänder sig till teaterstuderande, till skådespelare, regissörer, pedagoger och andra som arbetar med eller är intresserade av kunskap i handling.

 

Kent Sjöström

Kent Sjöström

SKÅDESPELAREN I HANDLING
– Strategier för tanke och kropp

Carlssons förlag

inbunden, illustrerad, 304 sidor
CA-PRIS: 290 kr
ISBN: 978 91 7331 081 9
Summary in English