Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inkludering

Mångfald, jämställdhet, likabehandling

Teaterhögskolan i Malmö, liksom Lunds universitet som helhet, vilar på värden som fri åsiktsbildning och respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet. Vårt arbete för mångfald, jämställdhet, likabehandling är konstant prioriterat och av största vikt såväl i daglig verksamhet som i rekrytering och arbetsgrupper. Ett flertal initiativ pågår på skolan utöver Lunds universitets verksamhetsövergripande initiativ.

NAJS -diversity works!

Projektet NAJS -diversity works! (Ny Ansats för Jämlikhet i Scenkonsten) kommer att pågå på Teaterhögskolan i Malmö från januari 2021 till juni 2022 och skolan har för ändamålet skapat en projektorganisation med delvis nyrekryterade medarbetare. Målet är att skolan, med alla dess studenter och anställda, skall berikas med arbetssätt där en mångfald av perspektiv, bakgrunder, kroppar och berättelser får ta plats och bidra till att mer relevant scenkonst skapas på skolan och i framtiden. NAJS-projekt-teamet som arbetar i dialog med skolans jämlikhetsgrupp med att ta fram och genomföra aktiviteter för skolans studenter och anställda. 

Läs mer om NAJS -diversity works!

NAJS -diversity works. Grafik

Historik

Sedan starten av 2000-talet har Teaterhögskolan med olika insatser strävat efter att belysa problematiker relaterat till jämlikhet och inkludering med målsättningar att både inkorporera och systematisera dessa viktiga frågor så att de genomsyrar verksamheten. 

Institutionsstyrelsen tillsatte 2003 en genusgrupp för att planera och driva arbetet på området, denna grupp ersattes 2007 av en jämlikhetsgrupp. Genusseminarier med föreläsningar, workshoppar och diskussioner genomfördes under 2004-05 och blev ett kraftfullt startskott. Genusperspektivet blev tydligt uttalat i studieplanerna, genusteori inkluderades i teoriundervisningen, och genusfrågeställningar blev i vissa sammanhang vägledande för både scenframställningsundervisning och teknisk undervisning. Institutionsstyrelsen tillsatte en repertoargrupp för att genusgranska urvalet av dramatiska författare och texter i Teaterhögskolans utskick till de sökande. Biblioteket ökade systematiskt sitt bestånd av genuslitteratur.

Länk till Remissyttrande från Teaterhögskolan 2006 (pdf, nytt fönster) angående Plats på scen (www.regeringen.se, nytt fönster, betänkande från Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, SOU 2006:42), innehållande ett lokalt åtgärdsprogram.

Under 2007–09 genomfördes Att gestalta kön – ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt kring genusperspektiv vid Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare (slutrapporten Att gestalta kön finns att läsa här och inledningstalet här).

 

Teaterhögskolan i Malmö, Att gestalta kön 2009

 


2009 inledde Teaterhögskolans jämlikhetsgrupp arbetet med att formulera en jämställdhetspolicy och följande årliga handlingsplaner för jämställdhet, likabehandling och breddad rekrytering.

Under 2017–18 arbetade Teaterhögskolan aktivt för att utveckla antagningsproven till skådespelarprogrammet, för att säkerställa att de präglas av likabehandling och trygga rum. År 2017 startade också en arbetsgrupp vid Teaterhögskolan för att diskutera och hantera de många frågor som aktualiserades av uppropen #metoo och #tystnadtagning.

Arbetet fortskrider, och måste så göra, då dessa viktiga frågeställningar och problematiker är ständigt aktuella i vårt samhälle, och således i vårt arbete inom scenkonstområdet.

Jämlikhetsgruppen

Jämlikhetsgruppens syfte är att öka jämlikheten på skolan och på så vis också bidra till att utveckla och förbättra teaterbranschen i stort. Vi vill belysa frågor gällande alla sorters maktordningar, strukturer och normer som vi på skolan upplever kan finnas. Studenterna kan komma med förslag om föreläsare, workshops och helt andra idéer om hur vi främjar och ökar jämlikheten på skolan. Vi önskar också att öppna upp skolan mer mot allmänheten och mot Malmö. Målsättningen är att varje klass ska ha en representant i gruppen samt att gruppen ska ha representation från T/A-personal och lärarkollegium. Jämlikhetsgruppen har även som mål att arbeta för bredare rekrytering och representation på skolan. Gruppen har ett intersektionellt perspektiv, vilket i korthet innebär att man arbetar för att motverka all form av diskriminering och förtryck. Jämlikhetsgruppen välkomnar alla idéer och förslag på hur vi kan göra skolan till en mer öppen och inkluderande plats.

Breddad rekrytering

Det är av yttersta vikt att Teaterhögskolan fortsätter att arbeta för en breddad rekrytering. Det är avgörande för den framtida scenkonsten att det utbildas skådespelare och dramatiker med olika bakgrund, perspektiv och berättelser. Om inte, riskerar scenkonsten att förlora sin relevans och sitt demokratiska värde. Läs mer om Teaterhögskolans samarbete med Fridhems folkhögskola.

Riktlinjer vid Lunds universitet

Vid Lunds universitet finns tydliga riktlinjer för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Läs vidare på nedanstående länkar:

Diskrimineringsombudsmannens presentation av begreppet diskriminering

LU:s studentinformation om trakasserier och sexuella trakasserier

LU:s medarbetarinformation om trakasserier och sexuella trakasserier

LU:s medarbetarinformation om kränkande särbehandling

LU:s medarbetarinformation om systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering

Om du upplever dig utsatt

Om du är student och upplever att du eller någon annan har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier vid Teaterhögskolan i Malmö kan du vända dig till prefekten Ditte Bjerg, till utbildningskoordinator Marta Malmsten eller till en annan anställd som du har förtroende för, som har ett ansvar att informera prefekten. Du kan också vända dig till din studentkår för råd och hjälp.