Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bibliotek

Välkommen till Teaterhögskolans bibliotek

Kontakt

Madeleine Bergquist
Bibliotekarie
madeleine [dot] bergquist [at] khm [dot] lu [dot] se (madeleine[dot]bergquist[at]khm[dot]lu[dot]se)
+46 40 32 57 22
+46 721 45 61 02

Besöksadress:
Bergsgatan 31, Malmö
Hitta hit


Bemannat:
Måndag: 9.0012.00
Onsdag: 9.0012.00

 

Sommarstängt/obemannat

13 juni - 25 augusti

 

Aktuell info

Biblioteket vid Teaterhögskolan i Malmö är bemannat måndagar och onsdagar 9-12 men du som studerar vid Teaterhögskolan, har tillgång till bibliotekets lokaler med ditt passerkort även utanför dessa öppettider. Kontakta biblioteket om du inte går på skolan men ändå vill besöka oss. 

Du kan hämta upp reservationer på Konsthögskolans bibliotek. Är du extern besökare hämtar du upp dina reservationer på Konsthögskolans bibliotek på tisdagar och torsdagar mellan 15–16.30.  

Har du någon biblioteksrelaterad fråga är det bara att dyka upp när biblioteket är bemannat eller skicka ett mejl till vår bibliotekarie, under övrig tid. 

Förutom litteratur inom ämnet teater och andra angränsande ämnen, har biblioteket en stor samling manus – både i digital och tryckt form. Digitala manus får du tillgång till genom att mejla vår bibliotekarie.

Hur gör jag för att låna?

Du kan skapa ett bibliotekskonto, söka efter böcker och hålla koll på dina lån i bibliotekskatalogen LUBcat.

Du kan avgränsa sökningen till endast Teaterhögskolan genom att i sökläget välja ”Teaterhögskolan, Malmö” under filtret för bibliotek.

För att låna böcker från Teaterhögskolans bibliotek behöver du fylla i en utlånsblankett som ligger vid lådan märkt "utlån" i bibliotekets entré.

Om du behöver låna material från övriga bibliotek inom Lunds universitet, så kan du själv beställa materialet i LUBcat. Välj Konsthögskolan eller CRC som avhämtningsställe, för närmaste upphämtning. 

Du lånar om på samma sätt genom att fylla i en lapp eller själv förlänga dina lån via LUBcat, där du också kan hålla kolla på dina lån. Lånetiden för böcker är 28 dagar. Dina lån kan förnyas automatiskt upp till 5 gånger om inte någon annan behöver boken.

Tidskrifter och filmer lånas ut när bibliotekarie är på plats.

Hur lånar jag manus?

Förutom litteratur inom ämnet teater och andra angränsande områden, finns det en stor samling manus - både i digital och tryckt form (i manusrummet, utanför biblioteket).

Alla manus finns registrerade i manuskatalogen som finns i biblioteket. Digitala manus får du tillgång till genom att mejla vår bibliotekarie.  

Hur gör jag ett fjärrlån?

Om du inte hittar det du söker i vår bibliotekskatalog så kan du söka i den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Behöver du låna material via Libris, kontakta biblioteket.

Hur återlämnar jag mina lån?

Återlämna det lånade materialet i återlämningsboxen vid bibliotekets entré. Lägg en lapp i med återlämningsdatumet.   

Kom ihåg att du är ansvarig för dina lån!

Allt material som du lånar från biblioteket ska behandlas aktsamt och skyddas från skada. Viktigt är att materialet lämnas tillbaka i tid och i bra skick. Du som låntagare är ansvarig för dina lån. Överlåt därför inte lånet till någon annan utan att den fyller i en utlånsblankett.

Välkommen att kontakta biblioteket vid frågor.

Om du är synskadad, har läs- och skrivsvårigheter eller något annat läshinder som gör att du inte kan läsa tryckta böcker, har du möjlighet att få låna den litteratur du behöver som talböcker.

Läs mer här

TorTalk

TorTalk är en mjukvara som läser upp all skärmtext för dyslektiker och andra som vill ha ett alternativ till ögonläsning. Den finns för både Mac, Windows och Windows tablets. 

Ladda ner TorTalk här

Kontakta alltid Marta Malmsten först för att få kontakt med Pedagogiskt stöd Marta [dot] malmsten [at] thm [dot] lu [dot] se (Marta[dot]malmsten[at]thm[dot]lu[dot]se) 

För att nå kvalitetsmålen inom utbildning och forskning krävs ändamålsenlig infrastruktur och stödverksamhet.

(Ur Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026)

BAKGRUND OCH SYFTE

Utgångspunkten för vår bibliotekspolicy är Lunds universitets strategiska plan, strategisk plan för Konstnärliga fakulteten och Strategisk plan för Musikhögskolan i Malmö. Dessa dokument anger hur vår biblioteksverksamhet ska se ut och vad vi ska prioritera. Bibliotekens erbjudande går sakta men säkert från att ha varit en servicefunktion till att bli en alltmer integrerad del av utbildning och forskning. Detta gäller både för samlingar, lokaler och personal. Vi måste använda våra resurser på bästa sätt och ständigt fundera på samordning och samarbete mellan de tre biblioteken. Vår yttersta strävan är att erbjuda ett jämlikt biblioteksstöd till hela fakulteten. Då ekonomin är alltmer ansträngd är det av största vikt att det finns en gemensam syn mellan uppdragsgivare och verksamhet vilka tjänster och nivån på dem som användarna ska erbjudas. I detta policydokument anges vad man kan förvänta sig av bibliotekens verksamhet, men också vad som är önskvärt när det gäller bibliotekens utveckling på längre sikt. Syftet med bibliotekspolicyn är att skapa ett ramverk för fakultetens biblioteksverksamhet som vi kan använda i dialogen med våra användare och uppdragsgivare.

INFORMATION OCH UNDERVISNING

En del av bibliotekshandledningen sker i det dagliga arbetet i informationsdisken som bemannas av bibliotekens personal. Där får besökare hjälp med informationssökning, på internet, i bibliotekskataloger och andra elektroniska söktjänster. Bibliotekarien ska i sin pedagogiska roll, visa användaren hur man söker snarare än att söka åt denne. Bibliotekets användare har rätt till undervisning i informationssökning som korresponderar med deras behov som lärare, studenter, doktorander och forskare. Vill de ha en mer djupgående handledning i aktiviteter som rör informationskompetens, det vill säga informationssökning, publiceringsstrategier, källkritik och referenshantering, så erbjuds detta vid olika tillfällen – både individuellt och i grupp. Alla tre biblioteken håller biblioteksundervisning och introduktioner för alla nya studenter. I samband med att grundutbildningens examensarbeten skrivs erbjuds fördjupade handledningsträffar, seminarier och workshops. Dessa tillfällen initieras av kursansvariga. Studenterna har även möjlighet att boka enskild handledning som fokuserar på informationssökning i valt ämne. Doktorander och forskare får genomgångar vid behov och biblioteket erbjuder handledning i grupp i anslutning till seminarier. Detta initieras också av kursansvarig eller motsvarande. Den enskilde forskaren kan också vända sig till biblioteket för att boka ett separat möte med en bibliotekarie. Målet är att lärare, forskare, studenter och personal vid Konstnärliga fakulteten ska få tillfälle att lära sig använda de resurser som tillhandahålls av Lunds Universitet. Bibliotekens användare har genom universitetet tillgång till ett stort antal databaser, elektroniska tidskrifter och andra e-resurser genom söktjänsten LUBsearch. Biblioteken vid Konstnärliga fakulteten använder sig i sin undervisning av ämnesinriktade och speciellt utformade digitala guider.

ELEKTRONISK REGISTRERING OCH PUBLICERING

Biblioteken stödjer elektronisk registrering och publicering av forsknings- och utvecklingsarbeten, examensarbeten och dylikt som görs av forskare, lärare och studenter vid Konstnärliga fakulteten. Universitetet tillhandahåller tjänster där man kan registrera och tillgängliggöra detta – LUCRIS för forsknings- information och LUP Student Papers för studentuppsatser. Användarna ansvarar själva för att registrera sina publikationer medan biblioteken granskar allt som lagts in. Biblioteken erbjuder också handledning i hur systemen används. Vid Lunds Universitet är det obligatoriskt att registrera sina forskningspublikationer och man rekommenderas att om möjligt ladda upp fulltexten och göra den fritt tillgänglig. Lunds universitets publiceringspolicy uppmanar alltså forskare att i möjligaste mån publicera som open access vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner. Detta för att öka forskningens synlighet, användning och genomslag. Inför lanseringen av LUCRIS lades mycket arbete på att anpassa inmatningsfälten för konstnärlig forskning. Detta för att optimera den elektroniska registreringen enligt Swepubs riktlinjer och den konstnärliga forskningens specifika behov. Att fakultetens registreringar kommer väl ut i systemen är viktigt för framtida utvärderingar av universitetet.

TILLGÄNGLIGHET

Det ska vara lätt och bekvämt att komma åt och använda bibliotekens samlingar. Det sker genom välplanerade lokaler och generösa öppettider, genom kataloger som är enkla att använda och genom praktiska rutiner för att låna. Via Lunds universitets biblioteks boktransport är allt som är tillgängligt för utlån vid något av universitetets bibliotek möjligt att beställa och låna vid något av fakultetens bibliotek. Monografier och kursböcker är tillgängliga för utlån till alla med giltigt lånekort inom Lunds universitets bibliotek, i nuläget med undantag för Konsthögskolans bibliotek och material som noter och cd på Musikhögskolans bibliotek. Det är också möjligt att få tillgång till material från andra bibliotek, så kallade fjärrlån. Fjärrlån är dock endast möjligt för studerande och personal vid respektive bibliotek inom den Konstnärliga fakulteten. Upprepade fjärrlåns-beställningar på samma material betraktas som inköpsförslag. Biblioteken ska ägna speciell uppmärksamhet åt användare med särskilda behov. Alla studenter som har behov av anpassad litteratur på grund av en funktionsvariation kan bland annat få förlängd lånetid, hjälp med nedladdning av talböcker eller inläsning av kurslitteratur. I samarbete med Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet, kan man som student få hjälp med olika hjälpmedel såsom talsyntes och rättstavningsprogram. Lunds universitets bibliotek ansvarar också för ämnesguiden läs- och skrivstöd. Bibliotekens webbplatser ska vara fördomsfria och tillgängliga för alla användare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

FÖRVÄRV OCH DONATIONER

Biblioteken köper böcker, e-medier, tidskrifter och andra media för att tillfredsställa skilda behov hos användarna inom den konstnärliga fakulteten. Ljudinspelningar och filmer införskaffas endast i undantagsfall, då sådana kan hittas i databaser som finns på biblioteken. Inköpen sker i nära samverkan med användarna. Samtidigt bevakar biblioteken, på eget initiativ, utgivningen av material inom fakultetens verksamhetsområden. Konstnärliga fakultetens bibliotek tar emot de donationer som fakultetsbibliotekarien i samråd med ämnesbibliotekarien uppskattar ger ett mervärde till samlingarna. En förutsättning är att biblioteket fritt får disponera materialet utan restriktioner från givaren. Då det ofta är ett tidskrävande moment att gå igenom donationer och göra dem tillgängliga för bibliotekets användare ska uppskattad arbetstid förhållas till kostnaderna för att förvärva material på annat sätt.

Bibliotekspolicy