Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mångfald, jämställdhet, likabehandling

Teaterhögskolan i Malmö, liksom Lunds universitet som helhet, vilar på värden som fri åsiktsbildning och respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet.

Teaterhögskolan i Malmö accepterar ingen form av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Trakasserier eller diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är dessutom otillåtet enligt diskrimineringslagen. Den som får veta att någon utstätts för kränkningar är skyldig att omgående informera personalavdelningen.

Vårt arbete för mångfald, jämställdhet, likabehandling är konstant prioriterat och av största vikt såväl i daglig verksamhet som i rekrytering och arbetsgrupper. Ett flertal initiativ pågår på skolan utöver Lunds universitets verksamhetsövergripande initiativ.

Läs mer om NAJS -diversity works!

Om du upplever dig utsatt

Riktlinjer vid Lunds universitet

Vid Lunds universitet finns tydliga riktlinjer för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Läs vidare på nedanstående länkar:

Diskrimineringsombudsmannens presentation av begreppet diskriminering

LU:s studentinformation om trakasserier och sexuella trakasserier

LU:s medarbetarinformation om trakasserier och sexuella trakasserier

LU:s medarbetarinformation om kränkande särbehandling

LU:s medarbetarinformation om systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering

Om du upplever dig utsatt som student

Om du är student och upplever att du eller någon annan har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier vid Teaterhögskolan i Malmö kan du vända dig till din utbildningsledare, till utbildningskoordinator Marta Malmsten eller till prefekt Ditte Maria Bjerg. Du kan också vända dig till din studentkår för råd och hjälp.

Om du upplever dig utsatt som personal

Om du är anställd och upplever att du eller någon annan har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier vid Teaterhögskolan i Malmö kan du vända dig till din närmaste chef eller till skyddsombud Jan Michelsen.

Förbud mot repressalier

Den som vill anmäla eller berätta om diskriminering ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud, som skyddar den som berättat om diskriminering från att bli bestraffad.

Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering.

Exempel på repressalier är handlingar eller uttalanden som medför skada eller obehag för någon som anmält eller påtalat diskriminering. Det kan också vara handlingar som försämrar hens villkor eller förhållanden till exempel på arbetsplatsen eller utbildningen.

Historik

Sedan starten av 2000-talet har Teaterhögskolan med olika insatser strävat efter att belysa problematiker relaterat till jämlikhet och inkludering med målsättningar att både inkorporera och systematisera dessa viktiga frågor så att de genomsyrar verksamheten. 

Institutionsstyrelsen tillsatte 2003 en genusgrupp för att planera och driva arbetet på området, denna grupp ersattes 2007 av en jämlikhetsgrupp. Genusseminarier med föreläsningar, workshoppar och diskussioner genomfördes under 2004-05 och blev ett kraftfullt startskott. Genusperspektivet blev tydligt uttalat i studieplanerna, genusteori inkluderades i teoriundervisningen, och genusfrågeställningar blev i vissa sammanhang vägledande för både scenframställningsundervisning och teknisk undervisning. Institutionsstyrelsen tillsatte en repertoargrupp för att genusgranska urvalet av dramatiska författare och texter i Teaterhögskolans utskick till de sökande. Biblioteket ökade systematiskt sitt bestånd av genuslitteratur.

Länk till Remissyttrande från Teaterhögskolan 2006 (pdf, nytt fönster) angående Plats på scen (www.regeringen.se, nytt fönster, betänkande från Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet, SOU 2006:42), innehållande ett lokalt åtgärdsprogram.

Under 2007–09 genomfördes Att gestalta kön – ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt kring genusperspektiv vid Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare (slutrapporten Att gestalta kön finns att läsa här och inledningstalet här).

Teaterhögskolan i Malmö, Att gestalta kön 2009

 

 

 

2009 inledde Teaterhögskolans jämlikhetsgrupp arbetet med att formulera en jämställdhetspolicy och följande årliga handlingsplaner för jämställdhet, likabehandling och breddad rekrytering.

Under 2017–18 arbetade Teaterhögskolan aktivt för att utveckla antagningsproven till skådespelarprogrammet, för att säkerställa att de präglas av likabehandling och trygga rum. År 2017 startade också en arbetsgrupp vid Teaterhögskolan för att diskutera och hantera de många frågor som aktualiserades av uppropen #metoo och #tystnadtagning.

Arbetet fortskrider, och måste så göra, då dessa viktiga frågeställningar och problematiker är ständigt aktuella i vårt samhälle, och således i vårt arbete inom scenkonstområdet.

Jämlikhetsgruppen

Jämlikhetsgruppens syfte är att öka jämlikheten på skolan och på så vis också bidra till att utveckla och förbättra teaterbranschen i stort. Vi vill belysa frågor gällande alla sorters maktordningar, strukturer och normer som vi på skolan upplever kan finnas. Studenterna kan komma med förslag om föreläsare, workshops och helt andra idéer om hur vi främjar och ökar jämlikheten på skolan. Vi önskar också att öppna upp skolan mer mot allmänheten och mot Malmö. Målsättningen är att varje klass ska ha en representant i gruppen samt att gruppen ska ha representation från T/A-personal och lärarkollegium. Jämlikhetsgruppen har även som mål att arbeta för bredare rekrytering och representation på skolan. Gruppen har ett intersektionellt perspektiv, vilket i korthet innebär att man arbetar för att motverka alla sammanfallande former av diskriminering och förtryck. Jämlikhetsgruppen välkomnar alla idéer och förslag på hur vi kan göra skolan till en mer öppen och inkluderande plats.

Breddad rekrytering

Det är av yttersta vikt att Teaterhögskolan fortsätter att arbeta för en breddad rekrytering. Det är avgörande för den framtida scenkonsten att det utbildas skådespelare och dramatiker med olika bakgrund, perspektiv och berättelser. Om inte, riskerar scenkonsten att förlora sin relevans och sitt demokratiska värde. Läs mer om Teaterhögskolans samarbete med Fridhems folkhögskola.